Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 1

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 2

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 3

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 4

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 5

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 6

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 7

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 8

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 9

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 10

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 11

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 12

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 13

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 14

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 15

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 16

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 17

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 18

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 19

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 20

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 21

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 22

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 23

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 24

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 25

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 26

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 27

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 28

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 29

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 30

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 31

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 32

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 33

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 34

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 35

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 36

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 37

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 38

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 39

Love Better Than Immortality (2019) บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู พากย์ไทย
EP 40

   เรื่องราวของเสี่ยวชุนฮวา สาวที่มีชีวิตอยู่ในโลกอนาคตปี 2169 โลกที่ทุกคนมีชีวิตเป็นอมตะ แต่เธอกลับคิดว่าหากไม่มีความรัก ชีวิตอมตะจะมีความหมายอะไร การที่เธอเลือกความรักเหนือชีวิตอมตะ ระบบจึงส่งเธอมายังอดีตเพื่อตามหารักแท้ โดยบอกว่าชายคนแรกที่เธอพบจะเป็นเนื้อคู่ของเธอตลอดไป